ANBI

DWH – ANBI informatie
De DWH is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling.
Een ANBI hoort een aantal gegevens te publiceren op haar internetsite. Hier vindt U deze gegevens van de DWH overzichtelijk bij elkaar.

Naam
Vereniging Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (D.W.H.)
De verkorte naam van de vereniging is DWH.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
RSIN: 807864250

Contactgegevens

Bezoekadres / postadres
Lange Geer 22
2611PV Delft

Telefoon
Op het mobiele nummer:
06-37560270
Op ons vaste nummer (tijdens openingstijden):
015-8899162

Per email via het contactformulier

Bestuur

Het bestuur als geheel kan bereikt worden via het e-mailadres:
bestuuremail

Of via het contactformulier.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel onafhankelijk de emancipatie en zelfbewustmaking van homoseksuele mannen en vrouwen te bevorderen, door middel van:

  • Het doorbreken van de heteronormen en het bevorderen van acceptatie en integratie van homoseksuele levensstijlen.
  • Het stimuleren van maatschappelijke discussie, bewustwording en verandering terzake van homoseksualiteit.

Zulks zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau en dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Beloningsbeleid
De bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van DWH zijn onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van DWH.
Volgens de statuten van de DWH is voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten eerst goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt DWH het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan hier gevonden worden:
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2012

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2013

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2014

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2015

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2016

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2017

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit jaarverslag 2018

Beleidsplan
Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het Jaarplan. Het meest recente jaarplan kan hier gevonden worden:
Jaarplan 2013

Jaarplan 2016

Jaarplan 2017

Jaarplan 2018

Jaarplan 2019

Financiële verantwoording
Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt DWH de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd.

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2012

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2013

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2014

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2015

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2016

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2017

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit Jaarrekening 2018