DWH is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI hoort een aantal gegevens te publiceren op haar internetsite. Hier vindt u deze gegevens van DWH overzichtelijk bij elkaar.

Naam

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (D.W.H.)
De verkorte naam van de vereniging is DWH.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

RSIN: 807864250

Doelstelling

De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) is de vereniging van en voor LHBT+’ers in Delft die de belangen van de LHBT+ gemeenschap in die stad behartigt en zo onafhankelijk de emancipatie en bewustmaking van LHBT+ personen bevordert. DWH doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

De visie van de vereniging is als volgt:

  • DWH doorbreekt de heteronormen en het bevordert acceptatie en integratie van LHBT+ levensstijlen;
  • DWH stimuleert maatschappelijke discussie, bewustwording en verandering ter zake van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders;
  • DWH creëert een gezellige en veilige sfeer als basis voor LHBT+ emancipatie;
  • DWH betrekt bewust zowel binnen als buiten de vereniging zo veel mogelijk mensen bij deelname en organisatie van activiteiten;
  • DWH verbindt mensen. Heel specifiek ook de groepen binnen de vereniging.

Beloningsbeleid

De bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van DWH zijn onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van DWH. Volgens de statuten van DWH is voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten eerst goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt DWH het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan hier gevonden worden:

Beleidsplan

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het jaarplan. Het meest recente jaarplan kan hier gevonden worden:

Financiële verantwoording

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt DWH de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd.