DWH
Lange Geer 22
2611 PV Delft
[email protected]

DWH vindt het belangrijk dat de privacy van haar bezoekers, leden en vrijwilligers is gewaarborgd. DWH houdt zich daarvoor aan dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DWH verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Seksuele gerichtheid is ook een bijzonder persoonsgegeven. Hoewel DWH de seksuele gerichtheid van haar leden en bezoekers niet expliciet registreert impliceert lidmaatschap mogelijk een bepaalde seksuele gerichtheid. DWH gaat daarom extra zorgvuldig met alle persoonsgegevens om.

DWH heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen onder de 16 jaar tenzij er toestemming is van de wettelijk verzorger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DWH verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je toegang te geven tot events en activiteiten van de vereniging
 • Om je het verenigingsblad toe te kunnen sturen

Geautomatiseerde besluitvorming

DWH neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DWH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DWH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor personalia, adres en contactgegevens bewaren wij gegevens voor de duur van het lidmaatschap, voor bank- en betalingsgegevens hanteren wij een maximale duur van het lidmaatschap plus zeven jaar. DWH is bij wet verplicht om financiële gegevens – zoals transacties – 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

DWH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wie krijgt welke informatie?

Intern worden gegevens aan de volgende partijen verstrekt:

 • Gegevens zijn beschikbaar voor het bestuur van DWH voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.
 • Commissies kunnen in bepaalde gevallen toegang krijgen tot informatie dan wel informatie verwerken. Wanneer informatie wordt verstrekt, wordt altijd de minimale hoeveelheid gegevens gedeeld.

Vrijwilligers die informatie verwerken namens DWH tekenen een geheimhoudersverklaring.

Extern worden gegevens aan de volgende partijen versterkt:

 • Mailchimp (naam en e-mail adres) DWH maakt voor haar nieuwsbrieven gebruik van MailChimp. Zie de website van MailChimp voor meer informatie.
 • Google Voor enquêtes en formulieren voor evenementen of inschrijvingen maakt DWH vaak gebruik van Google diensten. Zie de website van Google voor meer informatie.
 • SEPAtool.nl (financiële informatie) Voor het verwerken van machtigingen maakt DWH gebruik van SEPAtool. Zie de website van SepaTool voor meer informatie.
 • BladNL (adresgegevens) Het versturen en adresseren van het verenigingsblad wordt uitgevoerd door BladNL. Zie de website van BladNL voor meer informatie.
 • Silvasoft (financiële informatie) Voor de financiele administratie maakt DWH gebruik van Silvasoft. Zie de website van Silvasoft voor meer informatie.

Met externe partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten ter bescherming van de gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DWH gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Voor journalistieke publicaties, zoals het Andersblad, geldt een uitzondering. Eenmaal gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor een interview, kan in deze gevallen niet worden ingetrokken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DWH zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

DWH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DWH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

De ledenadministratie wordt offline bijgehouden en is alleen toegankelijk voor de ledenadministrateur die onder verantwoordelijkheid van de secretaris handelt. De ledenadministrateur verstrekt op verzoek delen van de administratie aan bestuurs- en commissieleden indien noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging. Hierbij kan gedacht worden aan het nalopen van de ledenlijst bij aanvang van de algemene ledenvergadering, of het versturen van e-mails aan leden. De ledenadministratie verstrekt enkel die informatie die nodig is voor het opgegeven doel; in bijna alle gevallen slechts een deel van de administratie. Leden waaraan gegevens verstrekt worden dienen een geheimhoudingsverklaring te hebben ondertekend.

Foto’s en video’s

Tijdens activiteiten van DWH worden regelmatig beeldopnamen gemaakt voor promotiedoeleinden. Mocht je hier geen prijs op stellen dan kun je dat ter plekke aan de fotograaf/filmer kenbaar maken. In alle gevallen gaat DWH terughoudend om met het publiceren van beelden.

Heb je bezwaar tegen beelden waar jij op staat die door DWH zijn gepubliceerd? Voor een verzoek tot verwijdering neem je contact op met de secretaris via [email protected].